کاربرد دیگ بخار در صنایع غذایی

یکی از المان های تولید محصول با کیفیت و مهمترین بخش صنایع غذایی دیگ بخار می باشد. همچنین دیگ بخار در صنعت غذایی دارای کاربرد های متنوعی می باشد. تولید بخار صرفا برای پخت پز در صنایع غذایی استفاده نمی شود یکی کوچکترین کاربرد دیگ بخار در صنایع غذایی برای پخت پز می باشد. دیگر کاربردهای دیگ بخار در صنایع غذایی عبارتند از: ضدعفونی کردن و استریل کردن، بسته بندی و کنسروهای غذای، شستشو و تمیز کردن، رطوبت زنی، جهت گرم نگهداشتن محیط، حرارت دادن و کنترل دما می باشد. در ادامه در مورد انواع صنایع مختلف جهت استفاده از دیگ بخار ئو کاربرد دیگ بخار در انواع صنایع غذا و تولید فرآوردهای مختلف توضیح داده می شود.